Bażanty z dotacją

Siedem kół łowieckich z terenu działania chełmskiej organizacji łowieckiej uczestniczyło w realizacji zadania „Zwiększenie liczebności bażanta na terenie ZO PZŁ w Chełmie”.

Generalnym założeniem jest realizacja szeregu działań idących w kierunku zwiększenia liczebności zwierzyny drobnej a w konsekwencji jej zagęszczenia w terenie, poprzez zasiedlenie, przy jednoczesnej redukcji drapieżników i poprawieniu środowiskowych warunków bytowania zwierzyny. Zasiedlenie polega na zakupieniu z hodowli zamkniętych bażantów kilkunasto tygodniowych  a następnie na ich wypuszczeniu w warunkach naturalnych.

Na dofinansowanie przedsięwzięcia chełmscy myśliwi uzyskali dotację z WFOŚ i GW w Lublinie. Zadanie realizowali myśliwi zrzeszeni w: KŁ nr 4 Sokół Rejowiec, KŁ nr 85 Sokół Chełm, KŁ nr 16 Szarak Krasnystaw, KŁ nr 94 Żak Lublin,  KŁ nr 22 ChTPM Chełm, KŁ nr 27 Rogacz Bończa i KŁ nr 48 Ponowa Włodawa. Ogółem do naszych łowisk zostało wypuszczonych 1500 sztuk bażantów.

-Podobnie jak w poprzednich latach, Zarząd KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie zakupił 200 sztuk bażantów, głównie kur, przyjmując za podstawowy cel introdukcji poprawę jakości osobniczej i genetycznej bażanta oraz jego liczebności poprzez zasiedlanie łowisk przede wszystkim kurami pochodzącymi ze sprawdzonych hodowli . Oprócz przygotowania łowisk poprzez budowę stałych miejsc dokarmiania zakupionych ptaków prowadzone są systematyczne wieloletnie akcje zmierzające do redukcji drapieżników . Widać już efekty tych działań. Ogłoszony kilka lat temu przez Zarząd Koła konkurs „W pogoni za lisem” sprawia, że koledzy chętniej wybierają się na polowanie na „rudego”. Obserwujemy jego mniejszą liczbę, jednocześnie wzrasta liczba bażantów oraz spada jego śmiertelność. Introdukcji dokonano dniu 3 września b.r. w terenie trzech dzierżawionych przez Koło obwodów. Obwodzie łowieckim nr 170 - 80 sztuk (łowiska nr IV, V, VI, XVII), obwodzie  189 - 60 sztuk (łowiska nr VII, VIII, IX, XV), oraz obwodzie 207 - 60 sztuk (łowiska nr V, VI, VII). Zakup ptaków został sfinansowany z budżetu Koła i częściowo z będzie refundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji programu „Zwiększenie liczebności bażanta na terenie działania ZO PZŁ w Chełmie ". Zgodnie z wymogami przedmiotowej inicjatywy łowiska, w których wpuszczono bażanty zostają na dwa lata wyłączone z polowań na ten gatunek.

4 września b.r. myśliwi z Koła Łowieckiego nr 27 "Rogacz" w Bończy, na dzierżawionym przez siebie obwodzie łowieckim nr 209 w rejonie Horodyska wpuścili zakupione przez Koło koguty i kury bażanta w ilości 100 szt. Wsiedlenie bażantów ma na celu ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt. W poprzednich latach przeprowadzano udane wsiedlenia bażantów. Obecnie ich populacja sukcesywnie się powiększa. Wpuszczanie nowych osobników ma również na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego żyjących tu osobników.

Również 4 września członkowie Koła Łowieckiego nr 81 „Sarna” w Gorzkowie zasilali miejscową populację nowymi osobnikami zakupionymi z hodowli w Białej Podlaskiej. Łącznie wypuszczono w łowiska w miejsca uprzednio przygotowane 150 ptaków, 100 kogutów i 50 kur. Zakupione ptaki profilaktycznie zaszczepiono szczepionką uodparniająca na ptasie choroby. Przygotowując łowisko przystrzelano drapieżniki, a w miejsca wpuszczenia wystawiono podsypy i wyłożono karmę w postaci mieszanek zbóż i kukurydzy. Przez okres adoptowania bażantów do nowego środowiska prowadzony będzie przez myśliwych stały monitoring. Bażanty  zostały wypuszczone  w bardzo dobrej kondycji fizycznej bez oznak jakiegokolwiek stresu.