Wsiedlenia zająca

1 października b.r. myśliwi w okręgu chełmskim realizowali  okręgowy programu odbudowy populacji zająca szaraka. Celem zadania jest zwiększenie ilości dorosłych osobników, zdolnych do rozmnażania się, czyli do odbudowania stada podstawowego.

Program zakłada działania zmierzające do  poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji. Drapieżnikom i szkodnikom łowieckim wypowiedziano nieubłaganą wojnę, tak aby w okresie wsiedleń  zajęcy i adaptacji zapanował błogi spokój. Opracowany i przyjęty do realizacji program ma wieloletnie ramy czasowe. Najistotniejszym punktem programu są wsiedlenia  zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie.
Aby wypuszczanym zającom ułatwić adaptację do nowego łowiska potrzeba zachować środki ostrożności. Skrzynki transportowe z zającami ustawiono na ziemi, otwarto skrzynki i czekano aby zające po uspokojeniu emocji, same opuściły klatki nie spłoszone. Do wypuszczanie wybrano najlepszą porę czyli godziny przedpołudniowe. Tak aby do zmroku zające zdążyły się uspokoić i zapoznać z najbliższym otoczeniem. Gdy się ściemni głodne zaczną pobierać żer.
Środki finansowe na realizację zadania pochodzą ze środków własnych myśliwych- kół łowieckich. W tym celu utworzono specjalny fundusz celowy przy ZO PZŁ w Chełmie. Wystąpiono  z wnioskiem o dotację z WFOŚ i GW w Lublinie, jak i przystąpiono do konkursu na lokalny program ogłoszony przez ZG PZŁ.

W ramach programu w latach ubiegłych wpuszczono 693 sztuk zajęcy. W tym roku dzięki staraniom Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie, w ramach konkursu na „Okręgowy program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka” ogłoszonego przez ZG,  chełmskie łowiska zasiliły kolejne 224 sztuki.