Lisiarz okręgu chełmskiego - konkurs

Regulamin konkursu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie oraz Komisja Hodowlana ORŁ w Chełmie  w ramach poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej, ogłasza konkurs na „Lisiarza  okręgu chełmskiego” zwany w dalszej części regulaminu konkursem.

§ 1
1.Celem konkursu jest ochrona zwierzyny drobnej poprzez poprawę warunków bytowania, intensyfikację redukcji populacji: lisa, jenota, kuny, tchórza, borsuka i norki amerykańskiej w obwodach znajdujących się na terenie działania okręgu chełmskiego.
2. Konkurs zakłada pozyskanie jak największej liczby drapieżników przez jednego myśliwego oraz koło łowieckie ( miejscowe i zamiejscowe) wyłącznie podczas wykonywania polowania indywidualnego, w okresie od 1 października 2016r. do 31 marca 2017r.
§ 2
1. W konkursie mogą brać udział myśliwi indywidualni członkowie PZŁ,  posiadający członkostwo w kole łowieckim ( macierzyści i niemacierzyści) oraz członkowie niestowarzyszeni.
2. Konkurs ma charakter indywidualny. Oznacza to, że pozyskanie w/w drapieżników musi  nastąpić na podstawie ważnego upoważnienia (lub upoważnień) do wykonywania polowania indywidualnego wydanego jednej osobie, a odstrzał musi zostać wykonany w terminie  podanym wyżej, a także zgodnie z RPŁ 2016/2017 dla danego obwodu, który to plan określa liczbę drapieżników:  lisów, borsuków, kun, tchórzy, norek amerykańskich i jenotów przeznaczonych do pozyskania.  Myśliwy może wykonywać polowanie w dowolnej liczbie obwodów położonych na terenie okręgu chełmskiego, jeśli na każdy z nich posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego z wpisaną przez upoważnioną osobę liczbą drapieżników do odstrzału.
§ 3
Dopuszcza się wszystkie metody polowania na drapieżniki na polowaniu indywidualnym,  dopuszczone regulaminem i terminarzem polowań (podchód, zasiadka, wab i na stogach)
§ 4
1. Weryfikację strzelonych drapieżników w kołach łowieckich dokonuje łowczy koła lub osoba przez niego wyznaczona.  Zgłoszenia liczby pozyskanych drapieżników na koniec konkursu dokonuje łowczy koła  na podstawie oświadczenia (załącznik nr 1) . Na oświadczeniu musi znajdować się pieczęć dzierżawcy -koła łowieckiego.
§ 5
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona pięcioosobowa komisja w składzie:  Łowczy Okręgowy,  Przewodniczy Komisji Hodowlanej ORŁ, Przewodniczący Komisji Strzeleckiej ORŁ, Przewodniczący Komisji Etyki i Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie.
2. Konkurs wygrywa myśliwy oraz koło łowieckie, które pozyska zgodnie z regulaminem  konkursu największą liczbę drapieżników. W przypadku takiej samej ilości pozyskanych drapieżników wygrywa myśliwy oraz koło łowieckie, które okaże spreparowaną czaszkę lisa, która zostanie poddana wycenie medalowej i osiągnie więcej punktów CIC.
4. W konkursie wyróżnionych zostanie pięciu najlepszych myśliwych oraz trzy koła łowieckie.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.pzlchelm.pl wraz z terminem i miejscem wręczenia wyróżnień i pucharów.
§ 6
Regulamin konkursu przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Okręgowego w dniu  24.03.2016r.
 

          


Załącznik nr 1
Oświadczenie zarządu koła dotyczące konkursu  ,,Lisiarz okręgu chełmskiego”

Pieczęć koła                                                                                                                         Miejscowość i data

Zaświadcza się iż Kol. ………………………………….. ….… pozyskał w sezonie 2016/2017, w ramach polowania indywidualnego:
 ……. sztuk lisów,……..sztuk norek, i ….. sztuk jenotów  …………………
zgodnie z regulaminem konkursu, regulaminem polowań oraz zgodnie z RPŁ  dla obwodu łowieckiego nr …………. Dzierżawionego przez K Ł ……………………………………………………………………………………………
na mocy upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego nr
………………………………
……………………………….
………………………………..
………………………………..
……………………………….

                                                                                                                                             Łowczy koła (pieczęć)